Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. BINDEND EFFECT. Dit is een bindende overeenkomst tussen u en BEREKENJEAUTOKOSTEN.NL (‘ons’, ‘wij’, ‘Bedrijf’). Door gebruik te maken van de internetsite op https://BEREKENJEAUTOKOSTEN.nl (de ‘Site’), gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u deze gebruiksvoorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vindt, moet u de site onmiddellijk verlaten en al het gebruik ervan staken.

2. PRIVACYBELEID. We respecteren uw privacy en staan u toe de behandeling van uw persoonlijke gegevens te controleren. Een volledige verklaring van ons huidige privacybeleid vindt u door hier te klikken . Ons privacybeleid is door deze verwijzing uitdrukkelijk in deze overeenkomst opgenomen.

3. TOEPASSELIJK RECHT. Deze gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden beheerst door de wetten van Californië en de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot wetsconflicten. Deze site is bedoeld voor gebruik door personen in de Verenigde Staten van Amerika.

4. MINIMUM LEEFTIJD. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan deze site. U garandeert en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en in staat bent om deze overeenkomst vanuit juridisch oogpunt aan te gaan.

5. EBOOK SIGNUPS EN MAILINGS. Je hebt de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om je aan te melden en een gratis eBook van ons te ontvangen. Als u dit doet, gaat u ermee akkoord om verdere e-mailings van ons van commerciële aard te ontvangen.

6. E-MAILCOMMUNICATIE. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u uitdrukkelijk in en stemt u ermee in om e-mailreacties van ons te ontvangen. Deze e-mailcommunicatie kan commercieel of niet-commercieel van aard zijn. Niet-commerciële e-mails kunnen, maar zijn niet beperkt tot, administratieve kwesties en aankondigingen van wijzigingen in deze voorwaarden, het privacybeleid of andere sitedocumentatie omvatten.

7. GEBRUIK VAN SOFTWARE. Het bedrijf kan bepaalde software vanaf de site aan u ter beschikking stellen. Als u software van de site downloadt, wordt aangenomen dat de software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen in of gegenereerd door de software, en bijbehorende gegevens (gezamenlijk ‘Software’), door het Bedrijf aan u in licentie is gegeven voor uw persoonlijke, niet-commerciële, alleen voor thuisgebruik. Het Bedrijf draagt noch de titel, noch de intellectuele eigendomsrechten op de Software over, en het Bedrijf behoudt de volledige en volledige eigendomsrechten op de Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarin. U mag de Software niet verkopen, herdistribueren of reproduceren, noch mag u de Software decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins converteren naar een door mensen waarneembare vorm. Alle handelsmerken en logo’s zijn eigendom van het bedrijf of zijn licentiegevers en u mag ze op geen enkele manier kopiëren of gebruiken.

8. GEBRUIKERSINHOUD. Door het plaatsen, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins verspreiden van informatie of andere inhoud (‘Gebruikersinhoud’) op de site, verleent u het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers een permanente , niet-exclusieve licentie om Gebruikersinhoud te gebruiken in verband met de werking van de internetbedrijven van het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot het recht om te kopiëren, verspreiden, verzenden, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren van gebruikersinhoud. U ontvangt geen vergoeding voor gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat het Bedrijf uw naam mag publiceren of anderszins openbaar mag maken in verband met uw Gebruikersinhoud. Door gebruikersinhoud op de site te plaatsen, garandeert en verklaart u dat u de rechten op de gebruikersinhoud bezit of anderszins bevoegd bent om gebruikersinhoud te plaatsen, verspreiden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden.

9. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Wanneer u de site bezoekt, gaat u ermee akkoord de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site wordt te allen tijde beheerst door en onderworpen aan wetten met betrekking tot auteursrecht en gebruik van intellectueel eigendom. U stemt ermee in geen informatie of inhoud (gezamenlijk ‘Inhoud’) te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten met betrekking tot het eigendom van auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor schendingen van relevante wetten en voor schendingen van rechten van derden veroorzaakt door inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met uw gebruikers-ID. De bewijslast dat enige Inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u. Alle Digital Millennium Copyright Act-kwesties worden verwerkt in overeenstemming met ons DMCA-beleid, dat u kunt openen via de DMCA-link onderaan de pagina.

10. ONJUISTE INHOUD. U stemt ermee in om geen Inhoud te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins verspreiden die (a) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is; (b) gedrag bepleit of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen zijn, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke lokale, staats-, nationale of buitenlandse wet- of regelgeving; (c) adverteert of anderszins om fondsen vraagt of een verzoek om goederen of diensten is; of (d) medisch advies geeft aan andere gebruikers. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw ontvangst, verzending of andere distributie van dergelijk materiaal via de site te beëindigen en, indien van toepassing, om dergelijk materiaal van zijn servers te verwijderen. Het bedrijf is van plan om volledig samen te werken met wetshandhavingsfunctionarissen of -instanties bij het onderzoek naar een overtreding van deze voorwaarden of van toepasselijke wetten.

11. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Wanneer u de site bezoekt, stemt u ermee in de wet te gehoorzamen en de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site wordt te allen tijde beheerst door en onderworpen aan wetten met betrekking tot het eigendom van auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom. U stemt ermee in geen informatie of inhoud (gezamenlijk ‘Inhoud’) te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten met betrekking tot het eigendom van auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor schendingen van relevante wetten en voor schendingen van rechten van derden veroorzaakt door inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met uw account. De bewijslast dat enige Inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u.

12. GEEN GARANTIES. WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF. WIJ MAKEN DE SITE ‘AS IS’ BESCHIKBAAR, ZONDER ENIGE GARANTIE. U AANVAARDT HET RISICO VAN ENIGE EN ALLE SCHADE OF VERLIES ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SITE OF DE SERVICE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE SITE OF DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

13. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U IS BEPERKT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN ENIGE AARD (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLOREN, ONGEACHT DE TE VOORZIEN SCHADE ) VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIG ANDER MATERIAAL OF DIENSTEN DIE DOOR ONS AAN U WORDEN GELEVERD. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortkomt uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie.

14. AANGESLOTEN SITES. We hebben geen controle over en geen aansprakelijkheid voor websites of materialen van derden. We werken samen met een aantal partners van wie de internetsites mogelijk aan de site zijn gekoppeld. Omdat we geen controle hebben over de inhoud en prestaties van deze partner- en gelieerde sites, geven we geen garanties over de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud of kwaliteit van de informatie die door dergelijke sites wordt verstrekt, en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, aanstootgevende, onjuiste , misleidende of onwettige inhoud die op die sites kan staan. Evenzo kunt u in verband met uw gebruik van de Site van tijd tot tijd toegang hebben tot inhoudsitems (inclusief, maar niet beperkt tot websites) die eigendom zijn van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen garanties geven over, en geen verantwoordelijkheid nemen voor, de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud of kwaliteit van deze inhoud van derden, en dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, deze gebruiksvoorwaarden uw gebruik van en alle inhoud van derden.

15. VERBODEN GEBRUIK. We leggen bepaalde beperkingen op aan uw toegestane gebruik van de site. Het is verboden om beveiligingsfuncties van de Site te schenden of te proberen te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, (a) toegang tot inhoud of gegevens die niet voor u bedoeld zijn, of inloggen op een server of account waartoe u niet bevoegd bent; (b) proberen om de kwetsbaarheid van de Site of een bijbehorend systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; (c) het verstoren of proberen te verstoren van de service aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, door middel van het verzenden van een virus naar de Site, overbelasting, ‘overstroming’, ‘spam’, ‘mail bombing’, crashen ‘of het instellen van een’ DDOS ‘-aanval op de Site; (d) het gebruik van de Site om ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, promoties of advertenties voor producten of diensten; (e) het vervalsen van een TCP / IP-pakketheader of enig deel van de headerinformatie in een e-mail of in een bericht dat gebruikmaakt van de Site; of (f) het proberen om de broncode die door ons wordt gebruikt bij het aanbieden van de Site te wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te verminderen of te proberen terug te brengen tot een door mensen waarneembare vorm. Elke overtreding van de systeem- of netwerkbeveiliging kan u blootstellen aan burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

16. VRIJWARING. U stemt ermee in om ons te vrijwaren voor bepaalde van uw handelingen en nalatigheden. U stemt ermee in het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, schade en / of kosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten en kosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de Site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of uw schending, of schending door een andere gebruiker van uw account, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid of eis, en zullen u op uw kosten redelijke hulp bieden bij het verdedigen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten.

17. AUTEURSRECHT. Alle inhoud van de site of service is: Copyright © 2020 BEREKENJEAUTOKOSTEN

18. SCHEIDBAARHEID; VRIJSTELLING. Als, om welke reden dan ook, een bevoegde rechtbank een bepaling of voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar acht, blijven alle andere voorwaarden onaangetast en volledig van kracht. Geen verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt een verklaring van afstand van enige eerdere, gelijktijdige of volgende schending van dezelfde of enige andere bepalingen hiervan, en geen verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is gedaan en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de partij die afstand doet.

19. GEEN LICENTIE. Niets op de site mag worden opgevat als het verlenen van een licentie voor het gebruik van handelsmerken, servicemerken of logo’s die eigendom zijn van ons of van een derde partij.

20. UITSLUITEND GEBRUIK IN NEDERLAND. De site wordt gecontroleerd en beheerd door het bedrijf vanuit haar kantoren in Amsterdam. Het domein van de website is geregistreerd in Nederland en de site wordt gehost in Nederland. Het beoogde publiek voor deze site bestaat alleen uit personen in de Nederland. Het bedrijf verklaart niet dat het materiaal of de services waartoe u toegang hebt gekregen, beschikbaar of geschikt is voor gebruik op andere locaties. Uw gebruik van of toegang tot de site mag niet worden geïnterpreteerd als het doelbewust gebruik maken van de voordelen of het voorrecht van het bedrijf om zaken te doen in een andere staat of jurisdictie dan Nederland.

21. WIJZIGINGEN. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Mocht het Bedrijf een dergelijke wijziging proberen aan te brengen, die naar eigen goeddunken materieel is, dan zullen we:

(a) U per e-mail op de hoogte stellen van genoemde wijziging 15 dagen voordat de wijziging van kracht wordt, en
(b) Publiceer op de homepage het feit dat er een wijziging zal worden aangebracht.

Mocht een bevoegde rechtbank deze wijzigingsbepaling ongeldig verklaren, dan wordt deze wijzigingsclausule beëindigd als onderdeel van deze overeenkomst. Alle wijzigingen aan de voorwaarden zijn toekomstgericht.